Przejdź do treści

Regulamin promocji “Program Poleceń”

 1. Organizatorem Programu jest SolEnergo – „Hossa” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartnicza 6/1U, 03-358 Warszawa.
 2. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Program trwa od 01.01.2021 do 31.12.2021.
 4. Organizator ma prawo wydłużyć lub skrócić czas trwania Programu bez podania przyczyny.
 5. Osoba Polecająca to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która poleci innym osobom fizycznym lub prawnym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej u Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Osoba Polecana to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła instalację fotowoltaiczną u Organizatora.
 7. Polecający nie może być jednocześnie Polecanym.
 8. Polecenie dokonuje się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza na stronie www.solenergo.pl
 9. Polecający przekaże Organizatorowi dane Polecanego po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego). Na wniosek Organizatora zgoda ta zostanie pisemnie dostarczona przez Polecającego na adres Organizatora.
 10. Polecenie skuteczne, uprawniające do otrzymania kwoty określonej w pkt.11 to polecenie spełniające łącznie następujące warunki:
  1. Polecany zawrze z Organizatorem ważną i skuteczną umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej
  1. Polecany wywiąże się z płatności wg. zasad określonych w umowie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej
  1. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zakupiona i zamontowana przez Polecanego
 11. Po spełnieniu wymogów z pkt.10 w zakresie skutecznego polecenia Polecający uprawniony jest do otrzymania kwoty:
  1. 500 zł (pięćset złotych) jeśli instalacja zakupiona i zamontowana przez Polecanego posiada moc mniejszą niż 10kWp (licząc sumaryczną moc zamontowanych modułów fotowoltaicznych)
  1. 800 zł (osiemset złotych) jeśli instalacja zakupiona i zamontowana przez Polecanego posiada moc równą lub większą niż 10kWp (licząc sumaryczną moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych)
 12. Kwota o której mowa w pkt.11 zostanie przekazana na rachunek bankowy Polecającego w terminie 31 (trzydziestu jeden) dni liczonych od dnia uzyskania przez Organizatora informacji o spełnieniu warunków określonych w pkt.10 oraz po przekazaniu Organizatorowi przez Polecającego wszystkich niezbędnych danych do wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C.
 13. Organizator sporządzi i doręczy Polecającemu, który otrzymał płatność określone w pkt.12, oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Polecającemu informację PIT-8C. Polecający, który otrzyma kwotę określoną w pkt.11 będzie zobowiązany z własnych środków uiścić należny podatek dochodowy od płatności.
 14. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że jeśli kilku Polecających wskaże tego samego Polecanego to uznaje się, że Polecającym jest ten, który dostarczył Organizatorowi polecenie jako pierwszy.
 15. Uczestnik Programu może otrzymać płatność z tytułu kilku poleceń, odpowiadających liczbie Polecanych z którymi Organizator zawarł umowę i zostały spełnione warunki określone w pkt.10.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do 30 dni po zakończeniu Programu.
 17. Program nie dotyczy pracowników i współpracowników „Hossa” sp. z o.o.
 18. Program objęty niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania niniejszej promocji w dowolnym momencie bez uzasadnienia.
 20. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://solenergo.pl/polityka-prywatnosci/
 21. Polecający dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia Polecającego z Programu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności przez podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie.